Journal article

An XA21-Associated Kinase (OsSERK2) Regulates Immunity Mediated by the XA21 and XA3 Immune Receptors

Xuewei Chen, Shimin Zuo, Benjamin Schwessinger, Mawsheng Chern, Patrick E Canlas, Deling Ruan, Xiaogang Zhou, Jing Wang, Arsalan Daudi, Christopher J Petzold, Joshua L Heazlewood, Pamela C Ronald

Molecular Plant | CELL PRESS | Published : 2014