Journal article

Succession of plant and soil microbial communities with restoration of abandoned land in the Loess Plateau, China

Jun-Jian Li, Yuan-Ming Zheng, Jun-Xia Yan, Hong-Jian Li, Ji-Zheng He

Journal of Soils and Sediments | SPRINGER HEIDELBERG | Published : 2013