Journal article

Adsorption (As-III,As-V) and oxidation (As-III) of arsenic by pedogenic Fe-Mn nodules

Zheng Chen, Kyoung-Woong Kim, Yong-Guan Zhu, Ron McLaren, Fan Liu, Ji-Zheng He

Geoderma | ELSEVIER SCIENCE BV | Published : 2006