Journal article

Functional assembly of bacterial communities with activity for the biodegradation of an organophosphorus pesticide in the rape phyllosphere

Jiying Ning, Zhihui Bai, Gang Gang, Dan Jiang, Qing Hu, Jizheng He, Hongxun Zhang, Guoqiang Zhuang

FEMS Microbiology Letters | OXFORD UNIV PRESS | Published : 2010