Journal article

Archaeal community structure along a gradient of petroleum contamination in saline-alkali soil

Xinxin Wang, Zhen Han, Zhihui Bai, Jingchun Tang, Anzhou Ma, Jizheng He, Guoqiang Zhuang

Journal of Environmental Sciences | SCIENCE PRESS | Published : 2011