Journal article

Quantitative analyses of the abundance and composition of ammonia-oxidizing bacteria and ammonia-oxidizing archaea of a Chinese upland red soil under long-term fertilization practices

Ji-zheng He, Ju-pei Shen, Li-mei Zhang, Yong-guan Zhu, Yuan-ming Zheng, Ming-gang Xu, Hongjie Di

Environmental Microbiology | WILEY | Published : 2007