Journal article

Does long-term fertilization treatment affect the response of soil ammonia-oxidizing bacterial communities to Zn contamination?

Yue Xia, Yong-Guan Zhu, Qing Gu, Ji-Zheng He

Plant and Soil | SPRINGER | Published : 2007