Journal article

Altitude ammonia-oxidizing bacteria and archaea in soils of Mount Everest

Li-Mei Zhang, Mu Wang, James I Prosser, Yuan-Ming Zheng, Ji-Zheng He

FEMS Microbiology Ecology | OXFORD UNIV PRESS | Published : 2009