Journal article

Progress in Significant Soil Science Fields of China over the Last Three Decades: A Review

Qi-Guo Zhao, Ji-Zheng He, Xiao-Yuan Yan, Bin Zhang, Gan-Lin Zhang, Zu-Cong Cai

Pedosphere | SCIENCE PRESS | Published : 2011