Journal article

Quantitative analyses of the abundance and composition of ammonia-oxidizing bacteria and ammonia-oxidizing archaea of a Chinese upland red soil under long-term fertilization practices (vol 9, pg 2364, 2007)

Ji-zheng He, Ju-pei Shen, Li-mei Zhang, Yong-guan Zhu, Yuan-ming Zheng, Ming-gang Xu, Hongjie Di

Environmental Microbiology | BLACKWELL PUBLISHING | Published : 2007