Journal article

Microbial DNA extraction and analyses of soil iron-manganese nodules

Li-Mei Zhang, Fan Liu, Wen-Feng Tan, Xiong-Han Feng, Yong-Guan Zhu, Jizheng He

Soil Biology and Biochemistry | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Published : 2008