Journal article

An integrated national mortality surveillance system for death registration and mortality surveillance, China

Shiwei Liu, Xiaoling Wu, Alan D Lopez, Lijun Wang, Yue Cai, Andrew Page, Peng Yin, Yunning Liu, Yichong Li, Jiangmei Liu, Jinling You, Maigeng Zhou

BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION | WORLD HEALTH ORGANIZATION | Published : 2016