Journal article

Differential Regulation of Clathrin and Its Adaptor Proteins during Membrane Recruitment for Endocytosis

Chao Wang, Tianwei Hu, Xu Yan, Tingting Meng, Yutong Wang, Qingmei Wang, Xiaoyue Zhang, Ying Gu, Clara Sanchez-Rodriguez, Astrid Gadeyne, Jinxing Lin, Staffan Persson, Daniel Van Damme, Chuanyou Li, Sebastian Y Bednarek, Jianwei Pan

Plant Physiology | AMER SOC PLANT BIOLOGISTS | Published : 2016