Journal article

Temporal changes of antibiotic-resistance genes and bacterial communities in two contrasting soils treated with cattle manure

Hang-Wei Hu, Xue-Mei Han, Xiu-Zhen Shi, Jun-Tao Wang, Li-Li Han, Deli Chen, Ji-Zheng He

FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY | OXFORD UNIV PRESS | Published : 2016