Journal article

The Effects of 4-Methylethcathinone on Conditioned Place Preference, Locomotor Sensitization, and Anxiety-Like Behavior: A Comparison with Methamphetamine

Peng Xu, Yi Qiu, Yizhi Zhang, Yanping Bai, Pengfei Xu, Yuan Liu, Jee Hyun Kim, Hao-wei Shen

International Journal of Neuropsychopharmacology | OXFORD UNIV PRESS | Published : 2016