Journal article

Field-based evidence for copper contamination induced changes of antibiotic resistance in agricultural soils

Hang-Wei Hu, Jun-Tao Wang, Jing Li, Jun-Jian Li, Yi-Bing Ma, Deli Chen, Ji-Zheng He

ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | WILEY | Published : 2016