Journal article

Copper pollution decreases the resistance of soil microbial community to subsequent dry-rewetting disturbance

Jing Li, Jun-Tao Wang, Hang-Wei Hu, Yi-Bing Ma, Li-Mei Zhang, Ji-Zheng He

Journal of Environmental Sciences | SCIENCE PRESS | Published : 2016