Journal article

Asia-Pacific Hematology Consortium Report on approach to multiple myeloma. Survey results from the 6th International Hematologic Malignancies Conference: Bridging the Gap 2015, Beijing, China

Jin Lu, Jian Hou, Kai-Yan Liu, Simrit Parmar, Adolfo De La Fuente, Borje Andersson, ChenHua Yan, Daobin Zhou, Daryl Tan, David Ritchie, Deipei Wu, Elizabeth Shpall, Ginna G Laport, JianYong Li, Jiong Hu, Lian Sheng Zhang, Michael Wang, Pankaj Malhotra, Qian Jiang, Yazhen Qin Show all

Leukemia & Lymphoma | TAYLOR & FRANCIS LTD | Published : 2016