Conference Proceedings

INSQ: An Influential Neighbor Set Based Moving kNN Query Processing System

Chuanwen Li, Yu Gu, Jianzhong Qi, Ge Yu, Rui Zhang, Qingxu Deng

2016 IEEE 32nd International Conference on Data Engineering (ICDE) | IEEE | Published : 2016