Journal article

Heritability of optic disc and cup measured by the Heidelberg retinal tomography in Chinese: The Guangzhou twin eye study

Mingguang He, Bin Liu, Wenyong Huang, Jian Zhang, Qiuxia Yin, Yingfeng Zheng, Dandan Wang, Jian Ge

Investigative Opthalmology & Visual Science | ASSOC RESEARCH VISION OPHTHALMOLOGY INC | Published : 2008