Journal article

The prognostic value of the strong ion gap in acute pancreatitis

Xiao Shen, Lu Ke, Dongliang Yang, Jing Sun, Zhihui Tong, Baiqiang Li, Gang Li, Weiqin Li, Jieshou Li, Rinaldo Bellomo

Journal of Critical Care | W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC | Published : 2016