Journal article

Primary Succession of Nitrogen Cycling Microbial Communities Along the Deglaciated Forelands of Tianshan Mountain, China

Jun Zeng, Kai Lou, Cui-Jing Zhang, Jun-Tao Wang, Hang-Wei Hu, Ju-Pei Shen, Li-Mei Zhang, Li-Li Han, Tao Zhang, Qin Lin, Phillip M Chalk, Ji-Zheng He

Frontiers in Microbiology | FRONTIERS MEDIA SA | Published : 2016

Grants

Awarded by Ministry of Science and Technology of China


Awarded by Natural Science foundation of China


Awarded by Chinese Academy of Sciences


Funding Acknowledgements

This work was financially supported by grants from the Ministry of Science and Technology of China (2013CB956300) and the Natural Science foundation of China (41230857). Dr. Chalk would like to acknowledge the President's International Fellowship (2016VMB029) of the Chinese Academy of Sciences.