Journal article

Quality monitoring for a water reclamation system in a mandarin orange canning factory

Dan Wu, Yin Chu, Jian-Chu Chen, Ji-Guang Hong, Hai-Feng Gao, Zhongxiang Fang, Lei Shen, Meng-Nan Lin, Dong-Hong Liu, Xing-Qian Ye

Desalination and Water Treatment | DESALINATION PUBL | Published : 2013

University of Melbourne Researchers

Grants

Awarded by China high-tech research programs


Awarded by Zhejiang Province project


Funding Acknowledgements

This project was financially supported by China high-tech research programs (ID: 2011AA100804, 2012BAD31B06 and SQ2012ECC220013) and Zhejiang Province project (ID: 2010R50032, 2010C12020-2).