Journal article

Phenolics and antioxidant properties of bayberry (Myrica rubra Sieb. et Zucc.) pomace

Shao-huan Zhou, Zhong-xiang Fang, Yuan Lue, Jian-Chu Chen, Dong-hong Liu, Xing-qian Ye

Food Chemistry | ELSEVIER SCI LTD | Published : 2009