Journal article

Zoonotic Baylisascaris procyonis Roundworms in Raccoons, China

Yue Xie, Xuan Zhou, Mei Li, Tianyu Liu, Xiaobin Gu, Tao Wang, Weimin Lai, Xuerong Peng, Guangyou Yang

Emerging Infectious Diseases | CENTERS DISEASE CONTROL & PREVENTION | Published : 2014