Journal article

Characterization of a Secretory Annexin in Echinococcus granulosus

Xingju Song, Dandan Hu, Xiuqin Zhong, Ning Wang, Xiaobin Gu, Tao Wang, Xuerong Peng, Guangyou Yang

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene | AMER SOC TROP MED & HYGIENE | Published : 2016