Journal article

Determinants and Two-Year Change in Anterior Chamber Angle Width in a Chinese Population

Nathan G Congdon, Xiangbin Kong, Mirjam E Meltzer, Qianyun Chen, Yangfa Zeng, Yuanzhou Huang, Jian Zhang, Mingguang He

Ophthalmology | ELSEVIER SCIENCE INC | Published : 2012