Journal article

Co-localization of Pirt protein and P2X2 receptors in the mouse enteric nervous system

Wei Guo, Qian-Qian Sui, Xiao-Fei Gao, Ji-Feng Feng, Jiao Zhu, Cheng He, Gillian E Knight, Geoffrey Burnstock, Zhenghua Xiang

Purinergic Signalling | SPRINGER | Published : 2016