Journal article

Adjunctive minocycline for schizophrenia: A meta-analysis of randomized controlled trials

Ying-Qiang Xiang, Wei Zheng, Shi-Bin Wang, Xin-Hu Yang, Dong-Bin Cai, Chee H Ng, Gabor S Ungvari, Deanna L Kelly, Wei-Ying Xu, Yu-Tao Xiang

European Neuropsychopharmacology | ELSEVIER | Published : 2017