Journal article

A subpopulation of gonadotropin-releasing hormone neurons in the adult mouse forebrain is -Aminobutyric acidergic

Jiao Zhu, Xiao-hui Xu, Gillian E Knight, Cheng He, Geoffrey Burnstock, Zhenghua Xiang

Journal of Neuroscience Research | WILEY-BLACKWELL | Published : 2015