Journal article

Comparison of quality of life in homeless, and non-homeless Chinese patients with psychiatric disorders

Xiao-Lan Cao, Yan-Nan Fu, Fu-Jun Jia, Helen FK Chiu, Gabor S Ungvari, Chee H Ng, Cai-Lan Hou, Yong-Qiang Lin, Xiao-Bin Zhong, Xiang-Min Liu, Larina CL Yim, Yu-Tao Xiang

Psychiatry Research | ELSEVIER IRELAND LTD | Published : 2017