Journal article

Long-Term Nickel Contamination Increases the Occurrence of Antibiotic Resistance Genes in Agricultural Soils

Hang-Wei Hu, Jun-Tao Wang, Jing Li, Xiu-Zhen Shi, Yi-Bing Ma, Deli Chen, Ji-Zheng He

Environmental Science & Technology | AMER CHEMICAL SOC | Published : 2017