Journal article

Longitudinal Evaluation of Wound Healing after Penetrating Corneal Injury: Anterior Segment Optical Coherence Tomography Study

Kang Keng Zheng, Jianhao Cai, Shi Song Rong, Kun Peng, Honghe Xia, Chuan Jin, Xuehui Lu, Xinyu Liu, Haoyu Chen, Vishal Jhanji

Current Eye Research | TAYLOR & FRANCIS INC | Published : 2017