Journal article

Clinical Quantitative Susceptibility Mapping (QSM): Biometal Imaging and Its Emerging Roles in Patient Care

Yi Wang, Pascal Spincemaille, Zhe Liu, Alexey Dimov, Kofi Deh, Jianqi Li, Yan Zhang, Yihao Yao, Kelly M Gillen, Alan H Wilman, Ajay Gupta, Apostolos John Tsiouris, Ilhami Kovanlikaya, Gloria Chia-Yi Chiang, Jonathan W Weinsaft, Lawrence Tanenbaum, Weiwei Chen, Wenzhen Zhu, Shixin Chang, Min Lou Show all

Journal of Magnetic Resonance Imaging | WILEY | Published : 2017