Journal article

Cardiac fibrosis in the ageing heart: Contributors and mechanisms

Lu Lu, Jingbin Guo, Yue Hua, Kevin Huang, Ruth Magaye, Jake Cornell, Darren J Kelly, Christopher Reid, Danny Liew, Yingchun Zhou, Aihua Chen, Wei Xiao, Qiang Fu, Bing Hui Wang

Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology | WILEY | Published : 2017