Journal article

A modified protocol for the detection of three different mRNAs with a new-generation in situ hybridization chain reaction on frozen sections

Qian-qian Sui, Jiao Zhu, Xiangnan Li, Gillian E Knight, Cheng He, Geoffrey Burnstock, Hongbin Yuan, Zhenghua Xiang

JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY | SPRINGER | Published : 2016