Journal article

Inhibitory effect of estrogen receptor beta on P2X3 receptors during inflammation in rats

Qian Jiang, Wen-xin Li, Jia-run Sun, Tian-tian Zhu, Juan Fan, Li-hua Yu, Geoffrey Burnstock, Hua Yang, Bei Ma

Purinergic Signalling | SPRINGER | Published : 2017