Journal article

Expression of P2X(5) receptors in the rat, cat, mouse and guinea pig dorsal root ganglion

Jun-Wei Zeng, Sai-Yu Cheng, Xiao-Hong Liu, Yan-Dong Zhao, Zhi Xiao, Geoffrey Burnstock, Huai-Zhen Ruan

Histochemistry and Cell Biology | SPRINGER | Published : 2013