Journal article

A comparative study of the effect of 17 beta-estradiol and estriol on peripheral pain behavior in rats

Yi Lu, Zhe Li, Hui-jun Li, Di Du, Li-peng Wang, Li-hua Yu, Geoffrey Burnstock, Aimin Chen, Bei Ma

Steroids | ELSEVIER SCIENCE INC | Published : 2012