Journal article

Spinal P2X(7) receptor mediates microglia activation-induced neuropathic pain in the sciatic nerve injury rat model

Wen-Juan He, Jian Cui, Lu Du, Yan-Dong Zhao, Geoffrey Burnstock, Hua-Dong Zhou, Huai-Zhen Ruan

Behavioural Brain Research | ELSEVIER SCIENCE BV | Published : 2012