Journal article

Impact of restrictive lung disorder on cardiovascular mortality in a general population: The Yamagata (Takahata) study

Yuki Honda, Tetsu Watanabe, Yoko Shibata, Yoichiro Otaki, Shinpei Kadowaki, Taro Narumi, Tetsuya Takahashi, Daisuke Kinoshita, Miyuki Yokoyama, Satoshi Nishiyama, Hiroki Takahashi, Takanori Arimoto, Tetsuro Shishido, Sumito Inoue, Takuya Miyamoto, Tsuneo Konta, Ryo Kawasaki, Makoto Daimon, Takeo Kato, Yoshiyuki Ueno Show all

International Journal of Cardiology | ELSEVIER IRELAND LTD | Published : 2017