Journal article

Hydrogen peroxide can be generated by tau in the presence of Cu(II)

Xiao-Yang Su, Wei-Hui Wu, Zhi-Ping Huang, Jia Hu, Peng Lei, Chun-Hui Yu, Yu-Fen Zhao, Yan-Mei Li

Biochemical and Biophysical Research Communications | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | Published : 2007