Journal article

Dementia Literacy among Community-Dwelling Older Adults in Urban China: a Cross-sectional Study

Haifeng Zhang, Samantha M Loi, Shu'aijun Zhou, Mei Zhao, Xiaozhen Lv, Jing Wang, Xiao Wang, Nicola Lautenschlager, Xin Yu, Huali Wang

Frontiers in Public Health | FRONTIERS MEDIA SA | Published : 2017

Grants

Awarded by Beijing Municipal Science and Technology Commission


Awarded by Chinese Academy of Engineering


Awarded by National Science Foundation of China


Awarded by National Key Technology Research and Development Program of the Ministry of Science and Technology of China


Funding Acknowledgements

This project was funded by Beijing Municipal Science and Technology Commission (Z151100004015236), Chinese Academy of Engineering (2012-XY-28), and National Science Foundation of China (L1222017). The data analysis was supported by National Key Technology Research and Development Program of the Ministry of Science and Technology of China (Grant No. 2015BAI13B01). The authors thank the interviewers for their hard work in conducting interviews. Name list (in Alphabetic order): Xuting Chang, Shixuan Cheng, Wenwen Cheng, Yue Cui, Ruqiao Duan, Xiaoqian Duan, Yongmiao Duan, Xinran Gao, Xuelin Gu, Yuanxin Guan, Xin Guan, Chunying Guo, Zhaoxu Guo, Yue Hou, Qiusha Huang, Da Huo, Ying Kang, Shipeng Li, Yao Li, Cong Liu, Jiang Liu, Jia Luo, Xiao Ma, Shengnan Mi, Mubalake.llham, Nating Qiao, Ye Su, Yang Wang, Chao Wang, Dan Wang, Jingpin Wang, Yiran Wang, Ying Wang, Tian Wei, Xin Wen, Rucong Wu, Xiaowei Xue, Ningxi Yang, Xiao Yang, Yi Yang, Yuyao Yin, Peng Yu, Kaige Zhang, Tianwei Zhang, Yifan Zhang, Jianli Zheng, Qianwen Zhong, Qi Zhou, Lu Zhu, Tong Zhu, and Lingyue Zou.