Journal article

Can China achieve a one-third reduction in premature mortality from non-communicable diseases by 2030?

Yichong Li, Xinying Zeng, Jiangmei Liu, Yunning Liu, Shiwei Liu, Peng Yin, Jinlei Qi, Zhenping Zhao, Shicheng Yu, Yuehua Hu, Guangxue He, Alan D Lopez, George F Gao, Linhong Wang, Maigeng Zhou

BMC Medicine | BMC | Published : 2017