Journal article

Breastfeeding initiation, duration and exclusivity in mothers with epilepsy from South West China

Nanya Hao, Han Jiang, Mengqian Wu, Tianying Pan, Bo Yan, Jie Liu, Jie Mu, Wenyu Liu, Jinmei Li, Terence J O'Brien, Zhibin Chen, Frank Vajda, Dong Zhou

Epilepsy Research | ELSEVIER SCIENCE BV | Published : 2017