Journal article

Circular RNAs: Isolation, characterization and their potential role in diseases

Lumei Liu, Jian Wang, Ramin Khanabdali, Bill Kalionis, Xiantao Tai, Shijin Xia

RNA Biology | TAYLOR & FRANCIS INC | Published : 2017