Journal article

Effects of vacancies on interwall spacings of multi-walled carbon nanotubes

Ming-du Ma, Jefferson Zhe Liu, Li-feng Wang, Lu-ming Shen, Quan-shui Zheng

Journal of Zhejiang University-SCIENCE A | ZHEJIANG UNIV | Published : 2010