Journal article

Eating habits of women and cellulitis: Epidemiologic study

D Argyriou, N Katsiouli, H Kintziou, S Panagiotopoulos

Epitheorese Klinikes Farmakologias kai Farmakokinetikes | Published : 2013