Journal article

The effects of plant diversity on nitrous oxide emissions in hydroponic microcosms

Hongying Sun, Chongbang Zhang, Changchun Song, Scott X Chang, Baojing Gu, Zhengxin Chen, Changhui Peng, Jie Chang, Ying Ge

Atmospheric Environment | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Published : 2013