Journal article

Alteration of Cardiac ACE2/Mas Expression and Cardiac Remodelling in Rats with Aortic Constriction

Yanling Zhang, Bing Li, Bingxiang Wang, Jingjun Zhang, Junyan Wu, Trefor Morgan

The Chinese Journal of Physiology | CHINESE PHYSIOLOGICAL SOC | Published : 2014